Voorwaarden

Behoudens andersluidende regeling tussen partijen, zijn de navolgende voorwaarden van toepassing als geldelijke vergoeding voor de diensten van het Advocatenkantoor De Ganck aan haar cliënteel.

Het ereloon wordt, in de regel, bepaald per uurtarief, dat wordt vastgesteld in functie van de belangrijkheid en de moeilijkheidsgraad van de zaak, het bereikte resultaat, de ervaring, onderlegdheid en kennis in de materie van de behandelende advocaat, rekening houdend met de financiële draagkracht van de cliënt.

De kosten in een dossier, die op de zaak betrekking hebben, worden aan de cliënt aangerekend via forfaitaire kosten en bijzondere kosten:

  • de forfaitaire kosten betreffen kosten voor dossieraanleg, kosten voor binnenlandse telefoon en telefaxen + e-mails, kosten voor briefwisseling, zowel schriftelijke als elektronische, en dactylografie, administratie- en boekhoudingskosten;
  • de bijzondere kosten worden afzonderlijk gespecificeerd en naar bedrag verantwoord. Zij betreffen verplaatsingskosten, vertalingskosten, buitengewone verzendingskosten, gerechtsdeurwaarders en expertisekosten e.d..

Alle bedragen/tarieven zijn exclusief BTW. Het kantoor rekent de erelonen en kosten aan met een factuur. In de loop van de behandeling en/of vooraleer een zaak aan te vatten, kan het kantoor gedeeltelijke afrekeningen of provisies aan de cliënt aanrekenen. Bij de eindafrekening van een dossier wordt een detail gevoegd van de tussenkomsten die door het kantoor werden verricht. De facturen zijn betaalbaar binnen de maand door storting op de bankrekening van het kantoor.

De beroepsaansprakelijkheid van elk van de advocaten van het kantoor is verzekerd bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Ethias via Vanbreda Risk & Benefits nv, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen (België), onder polisnummers 45.083.787 en 45.084.974.

Via het advocatennet LNA verzekert het kantoor aan zijn cliënteel de mogelijkheid om, wereldwijd, beroep te doen op advocatenkantoren waarmee wordt samengewerkt op basis van de kwaliteit van hun dienstverlening.

Alle kantoren van het LNA netwerk maken echter onafhankelijke kantoren uit, zodat de relatie tussen deze kantoren en het cliënteel van het Advocatenkantoor De Ganck, ook na doorverwijzing, vreemd blijft aan deze laatste. Het Advocatenkantoor De Ganck kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor betwistingen, die tussen de cliënt en het kantoor van het netwerk mochten ontstaan, noch vanwege de cliënt noch vanwege het kantoor van het netwerk.

Alle bijkomende gegevens o.m. inzake kostenraming, inzagewijze van de beroepsregels, adres waar de gedragscodes die op advocaten van toepassing zijn kunnen worden geraadpleegd en informatie over multidisciplinaire activiteiten en de partnerschappen, kunnen op schriftelijk verzoek worden bekomen op advocaten@deganck.net.


Klik hier voor een printversie